Primar

PRIMAR AL COMUNEI SATULUNG:

 MUREȘAN BUJOREL VASILE

                    Data şi locul naşterii: 24 septembrie 1950, Arieșu de Pădure, Comuna  Satulung, Judeţul Maramureş.

Telefon/fax: 0262.283.001  sau 0262.283.069

                    Mail: primariasatulung@yahoo.com

Primarul Comunei Satulung Bujorel Vasile Muresan

Primarul Comunei Satulung Bujorel Vasile Muresan

Activitate politică:

Primar al Comunei Satulung în perioada 1996 – 2000 (primul mandat)  și 2000  – 2004 (al doilea mandat); Consilier local în cadrul Consiliului Local Satulung, în perioada 2008 – 2012. Reales Primar al Comunei Satulung la alegerile locale din data de 10 iunie 2012 si la  alegerile locale din iunie 2016 .

                    Primarul are ca şi responsabilităţi principale respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.

                  Primarul reprezintă comuna în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

             Potrivit prevederilor art. 63 aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

   Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:
   a) atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii;
   b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local;
   c) atributii referitoare la bugetul local;
   d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;
   e) alte atributii stabilite prin lege.
   (2) In temeiul alin. (1) lit. a), primarul indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului. Primarul indeplineste si alte atributii stabilite prin lege.
   (3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul:
   a) prezinta consiliului local, in primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
   b) prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;
   c) elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local.
   (4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:
   a) exercita functia de ordonator principal de credite;
   b) intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
   c) initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;
   d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat la sediului social principal, cat si a sediului secundar.
   (5) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), primarul:
   a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
   b) ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;
   c) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
   d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
   e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
   f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
   g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative;
   h) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor