Secretar

SECRETAR AL COMUNEI SATULUNG

 PRISĂCARIU STĂNICA

 

 Data nașterii: 08 noiembrie 1968;

 Telefon: 0262.283.069 sau 0262.283.001

Adresa de mail:       primariasatulung@yahoo.com 
  
                  Pregătire profesională:  Licențiată în Științe Juridice, specializarea  Drept  la Universitatea din Oradea – Facultatea de Științe  Juridice, sesiunea iunie 2000;                                                    
                 Studii universitare de Masterat  în cadrul Universității Babeș Bolyai Cluj – Napoca, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Modul Guvernare modernă și dezvoltare locală, perioada 2004 – 2005.                       
          Potrivit art. 117 din Legea nr. 215/2001 a  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulteriore, secretarului îi revin următoarele atribuții principale:
– avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului;- contrasemnează pentru legalitate hotărârile consiliului local;
–  participa la şedintele consiliului local;
–  redactează hotărârile consiliului local;
 asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar,  precum si intre acestia si prefect;
 organizeaza arhiva si evidența statistica a hotărârilor consiliului local si a dispozitiilor primarului; 
 asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a  dispoziţiilor şi hotărârilor  in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 asigura procedurile de convocare a consiliului local  si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al ședintelor consiliului local;
– sprijină pe primar la întocmirea proiectului ordinii de zi şi poate propune primarului înscrierea unor probleme pe ordinea de zi a şedinţelor ;
– acordă sprijin şi asistenţă de specialitate consilierilor în desfăşurarea activităţii, inclusiv în redactarea proiectelor de hotărâri iniţiate de aceştia;
– informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri supuse dezbaterii;
– urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea hotărârii să nu ia parte consilierii care se încadrează în prevederile art. 46 aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001, republicată şi informează pe preşedintele de şedinţă despre asemenea situaţii;
– prezintă consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri şi altor măsuri supuse dezbaterii consiliului, iar dacă este cazul refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;
– rezolvă problemele curente ale comunei potrivit competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin conform legii, până la constituirea consiliului local în caz de dizolvare, în absenţa primarului sau viceprimarului;

Secretarul îndeplinește și alte atribuții date în competența sa prin lege, ori stabilite de primar sau consiliul local.